Stilton Pork Pie

£4.14

Home delivery price: 

£4.60

  • 1lb Stilton Pork Pie

Ready to eat