Stilton Pork Pie

£3.96

Home delivery price: 

£4.40

  • 1lb Stilton Pork Pie

Ready to eat